مقاله های لاتین علمی- پژوهشی و ISC 

1- Ghayour B., S. Morteza and Doaei, Meysam, (2012), “A Dialectic Model of Development of Stakeholders’ Theory and Governance: from Hume Utilitarianism to Aristotelian Virtue Ethics”, Journal of Financial Research, Vol. 3, No. 2, 96-104.

2- Doaei, Habibollah, Rajaee, Zahra, Tavasoli, Niaz, Doaei, Meysam, (2012), “A Survey and Evaluation of Service Recovery Strategies on Complainant-Client Satisfaction, Word-of-Mouth Communication (WOM) and Client Loyalty in 5 Star Hotel”, IIMS Journal Of Management Science, Vol.3, No.1, 84-99.

3- Doaei, Meysam, Ahmad Anuar, Melati b. and Norhan Adb Hamid, Nik Intan, (2012), “Corporate Diversification and Financial Performance: A Review of Literature”, Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 4, No. 2.

4- Doaei, Meysam, Vadiee, Mohammad Hossein and Bari, Hasan, (2012), “The Relationship between Managers’ Compensation and Market Value Added (MVA) in Iranian Listed Firms: Panel Data Technique”, A Review of Economics and Finance, Vol. 2, No. 4, 37-42.

5- Doaei, Meysam, Shavazipour, Babooshka, (2014), “Corporate diversification’s effects on efficiency and productivity: case study of manufacturing firms listed in Bursa Malaysia”, International Journal of Business and Development Studies Vol. 5, No. 1, 77-96.

6- Doaei, Meysam, Ahmad Anuar, Melati, Zuhaimy Ismail (2014), “Diversification and financial performance in Bursa Malaysia”, International Journal of Management Business Research, Vol. 4, No. 4. 309-317.

7- Doaei, Meysam, Ahmad Anuar, Melati, Zuhaimy Ismail (2015), “Corporate diversification and efficiency of manufacturing firms listed in Bursa Malaysia”, Iranian Journal of Management Studies (IJMS), Vol. 8, No. 4. 523-544.

8-Doaei, Meysam, Seyed Hashem , and Mahdi Zamani Sabzi, (2017), “ANN-DEA Approach of Corporate Diversification and Efficiency in Bursa Malaysia”, Advances in mathematical finance & applications, 2 (1), 9-20.

مقاله های فارسی علمی- پژوهشی و ISC 

1-دعائی، میثم، زمانی سبزی، مهدی، صالحی، حمیدرضا، “اثر تنوع شرکتی بر کارایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”،1393، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 25، سال هفتم، ص 23-5.

2- دعائی، میثم، شاوزی پور، بابوشکا و زمانی سبزی، مهدی، ” کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع”، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 229-251.

مقاله های فارسی علمی-ترویجی

1- فرهانیان، سید محمد جواد، دعائی، میثم، «پایداری شرکتی و ضرورت توجه به آن در بازار سرمایه ایران»، ماهنامه بورس، شماره 104، مهر و آبان 1392، صص79-76.

2- دعائی، میثم، «مجلات معتبر لاتین (ISI) در حوزه مالی و نکات کلیدی آن»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 21، بهار 1392، صص167-159.

3- سيد حسيني، مير ميثم، دعائي، ميثم، «بيت كوين نخستين پول مجازي»، شماره 114-115، مرداد و شهریور 1393.