انگلیسی

1- Doaei, Meysam, Alizadeh, Masoud, Shalchian Tabrizi, Hanieh, “The Study between Emotional Intelligence and Organizational Power”, Seventh Academy for Global Business Advancement World Congress, Persian Panel, University of Putra Malaysia (UPM), 1-3 December, 2010.

2- Doaei, Meysam, “Job satisfaction and Job opportunities of MBA Iranian graduates”, The First Iranian Students Scientific Conference in Malaysia, University of Putra Malaysia (UPM), 9-10 April 2011.

3- Doaei, Habibollah, Sharbatdar, Mousa, Doaei, Meysam, PRESENTED in “Strategic Planning in WAQF Area (case study: Astan Quds Razavi)” Third Langkawi Islamic Finance and Economics International Conference, Kedah, Malaysia, 29-31 October, 2011.

فارسی

1- دعائی، میثم، فرهانیان، سید محمد جواد، «بررسی تحولات بورس اوراق بهادار تهران همراه با بازارهای موازی بهار 1391 تا تابستان 1392»، ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، خرداد 1393.