خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

کارایی و اثربخشی

جدیدترین مقاله من با عنوان «کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع» با همکاری دوستان بزرگوارم آقایان شاوزی پور و زمانی در شماره 18 (تابستان 1395) فصلنامه دانش سرمایه گذاری (علمی-پژوهشی و ISC) چاپ شده است.

 خلاصه مقاله عبارت است از : در دهۀ اخیر، تنوعسازی شرکتی موضوعی چالش برانگیز در میان مدیران شرکتها بوده است. تنوع سازی موضوعی حیاتی بر کارایی و بالأخص مؤثر بر محاسبه عملکرد مالی شرکت است. در ادبیات موضوع تحقیق در جهان، چندین پژوهش با عنوان بررسی رابطه میان تنوع سازی و عملکرد مالی وجود دارد. اما اجماعی بر اینکه آیا شرکتهای متنوع کاراتر از شرکتهای متمرکزند یا بلعکس وجود ندارد. در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده اند بطوریکه کارایی این شرکتها به روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده و مدل ریاضی پیشنهادی برای بهبود کارایی شرکتهای ناکارا ارائه شده است. نهایتاً، شاخص بهره وری مالم کوئیست و تحلیل آن برای شرکتهای مذکور آورده شده است.