خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

بیش اطمینانی مدیران و حاکمیت شرکتی

مقاله "بیش اطمینانی مدیران و حاکمیت شرکتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" که با همکاری دوست عزیزم جناب آقای مهدی زمانی نوشته شده بود، در اولین کنفرانس ملی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری در تاریخ 17 آذر 1395 ارائه شد.چکیده این مقاله عبارت است از:

در دهۀ اخیر، پس از رسوایی­های مالی شرکت­های بزرگ، توجه محققین به سازکار حاکمیت شرکتی جلب شد بطوریکه تحقیقات متعددی در سطح بین المللی و بالتبع داخلی، انجام گرفته است.

هر یک، از جنبه­ای به موضوع حاکمیت شرکتی پرداختند. مقاله پیش رو به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و اطمینان بیش از حد مدیران پرداخته است با این فرضیه که هر چه شرکت­ها از ساختار حاکمیتی قوی تری برخوردار باشند رفتارهای متهورانه همچون اطمینان بیش از اندازه از سوی مدیران کمتر دیده خواهد شد. در این پژوهش متغیرهای درصد سهامداران مالک حداقل 5 درصد سهام شرکت، استقلال اعضای هیأت مدیره و درصد سهامداران نهادی بعنوان ابزار سنجش حاکمیت شرکتی انتخاب شده­اند و از دیگر سو وضعیت تحقق سود پیش بینی شده ملاک ارزیابی رفتار مدیران از حیث واقع گرایی یا داشتن اطمینان کاذب بوده است. جهت آزمون فرضیه­های پژوهش از روش داده­های پنل استفاده شد که پس از تخمین آماره لیمر(آزمون حداکثر درستنمایی) مشخص شد نوع داده­ها بصورت پولد می­باشد. نتایج نشان داد متغیرهای درصد سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره با بیش اطمینانی مدیران در سطح 95درصد اطمینان، معنادار و معکوس و همچنین رابطه درصد سهامداران حداقل مالک 5درصد سهام با متغیر وابسته معنادار نبود.