خطا
  • ایراد در بارگذاری اطلاعات خوراک

شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها

مقاله ای با همکاری دوستان عزیزم دکتر هاشم داورپناه و دکتر مهدی زمانی در مجله Advances in mathematical finance & applications در زمینه کاربرد تلفیق شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها در تنوع شرکتی به چاپ رسیده است.

بطور خلاصه در این مقاله اثرتنوع شرکتی و کارایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل پوششی داده ها در مورد شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس مالزی بررسی شده است. نتایج حاکی از ارتباط منفی تنوع محصول با کارایی دارد. همچنین ارتباطی بین تنوع بین المللی و کارایی دیده نشده است.

برای دانلود مقاله اینجا را کلیگ گنید.