• مالی شرکتی
  • مدیریت ریسک
  • تحلیل بازار سرمایه
  • اجرای مدل­های مالی با استفاده از سری زمانی و پنل دیتا
  • کاربرد مدل­های ریاضی  از جمله تحلیل پوششی داده ­ها، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک و … در مباحث مالی