• تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
  • اقتصاد مدیریت
  • مدیریت مالی پیشرفته
  • مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار
  • بازار پول و سرمایه
  • تئوری های مدیریت
  • پژوهش عملیاتی پیشرفته
  • بررسی موارد خاص در مدیریت مالی
  • مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته
  • سازمانهای پولی و مالی
  • حسابداری مدیریت